Szukaj

Masz pytanie? Zapraszamy do kontaktu! Sprawdź również nasze kody rabatowe!

Drogi Użytkowniku,
niniejsza Polityka prywatności powstała w celu zapewnienia Ci bezpieczeństwa na stronie internetowej naszego Sklepu, ochrony Twojej prywatności a także w celu realizacji obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. To właśnie ze względu na wartości takie jak uczciwość, odpowiedzialność i lojalność wobec Ciebie koniecznym stało się ogłoszenie niniejszej polityki celem prowadzenia działalności przez nasz Sklep internetowy w sposób przejrzysty z poszanowaniem przepisów prawa i dobrych obyczajów.
Dane osobowe Użytkownika tj. każdego odwiedzającego lub korzystającego ze strony Sklepu (dalej: dane) są przetwarzane w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) i polską ustawą ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) a także innymi przepisami prawa.

I. Dane administratora danych osobowych i inspektora ochrony danych osobowych:

STAPAR spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 88-100 Inowrocław, ul. Studzienna 12/14, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000521155, posiadającą NIP 562 180 48 26, o kapitale zakładowym w kwocie 50 000,00 zł jest Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z działalnością Sklepu określoną w Regulaminie Sklepu.

II. Ogólne przetwarzanie danych osobowych

Administrator może zbierać dane osobowe Użytkowników we wszystkich lub niektórych opisanych niżej zakresach i celach:

 1. Zawarcie umowy sprzedaży na odległość oraz korzystanie z innych usług – dane zbierane są głównie podczas następujących czynności: proces rejestracji w Sklepie, obsługa płatności, kontakt z Administratorem za pomocą formularza, składanie zamówień („z” i bez rejestracji) – jako niezbędne do zawarcia i wykonania umowy a podstawę stanowi dyspozycja art. 6 ust. 1 lit. b RODO i obejmuje następujący zakres: a) imię, nazwisko, b) adres dostawy, c) adres e-mail, d) numer telefonu, e) dane dotyczące zamówionych towarów lub usług oraz dane dokonywanych płatności, f) dane o anulowanych transakcjach.
 2. Administrator może przetwarzać dane niezbędne celem dochodzenia roszczeń od Użytkownika lub obrony przed nimi, co wynika z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 3. Administrator może przetwarzać dane niezbędne do wystawienia faktury, co znajduje usprawiedliwienie w art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Dane, które będą przetwarzane na tej podstawie to: a) imię, nazwisko lub nazwa, b) adres zamieszkania/ siedziba, c) NIP, d) adres e-mail, e) dane dotyczące zamówionych towarów lub usług oraz dane dokonywanych płatności.

III. Przetwarzanie danych osobowych w celu badania jakości obsługi, prowadzenia postępowania reklamacyjnego i realizacji praw Użytkownika.

 1.  Dane przetwarzane są celem badania jakości towarów i usług w tym z przeprowadzonych postępowań reklamacyjnych. Dane są niezbędne do analizy metod i form sprzedaży w celu zoptymalizowania działalności biznesowej Administratora oraz poprawy zadowolenia Użytkownika. Zakres przetwarzanych danych osobowych: a) imię, nazwisko, b) adres e-mail, c) numer telefonu, d) dane z postępowania reklamacyjnego, e) data urodzenia, f) inne dane, w zależności od celów w konkretnym badaniu.
 2. Dane przetwarzane są w celu prowadzenia postępowania reklamacyjnego (w tym gwarancyjnego) związanego z zawartą umową sprzedaży w Sklepie internetowym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy a także spełnienia obowiązków administratora wynikających z przepisów prawa kreujących jego odpowiedzialność wobec konsumenta za rzecz sprzedaną. Dane przetwarzane osoby, która zgłasza reklamację to: a) imię, nazwisko, adres korespondencyjny, e-mail, numer telefonu, powód reklamacji, dane przedmiotu reklamacji, dane opisujące proces reklamacyjny, korespondencja z osobą zgłaszającą reklamację.
 3. Dane przetwarzane są w związku z realizacją obowiązków ciążących na Administratorze w tym w celu umożliwienia realizacji praw podmiotów chronionych przepisami prawa. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje dane: umożliwiające identyfikację osoby zgłaszającej wniosek celem ochrony jej praw, tj. imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny, dane z zamówienia lub postępowania reklamacyjnego w tym opis sprawy lub wniosku, korespondencja z osobą której dane dotyczą.

IV. Przetwarzanie danych osobowych w związku z marketingiem prowadzonym przez Administratora

 1. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako uzasadniony interes administratora i po wyrażeniu zgody przez Użytkownika będą przetwarzane następujące dane w celach marketingu bezpośredniego: imię, nazwisko, b) adres zamieszkania lub inny adres podany do korespondencji, c) e-mail, d) numer telefonu e) data urodzenia.
 2. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO Administrator w ramach marketingu behawioralnego (dopasowanie treści reklamy do indywidualnych potrzeb Użytkownika) będzie przetwarzał dane Użytkowników, w tym dane za pomocą plików cookies. Wykorzystanie i zbieranie tych danych odbywać się będzie jedynie na podstawie zgody Użytkownika, którą Użytkownik ewentualnie wyrazi po uprzednim zapoznaniu z Polityką cookies.
 3. Administrator zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa Użytkowników Sklepu w tym bezpieczeństwa w sieci w związku z czym przetwarzać będzie następujące dane: dane logowania do Sklepu internetowego, dane i lokalizacja urządzenia, z którego dokonywane jest połączenie, e-mail, adres IP urządzenia Użytkownika, adres dostawy, związek danych z danymi innych Użytkowników, liczbę Użytkowników.

V. Obowiązki administratora danych osobowych

 1. Postanowienia niniejszej Polityki prywatności są realizacją obowiązków wynikających z RODO, w szczególności z art. 12 RODO w zw. z art. 13 RODO.
 2. W razie jakichkolwiek pytań lub niejasności każdy Użytkownik może zwrócić się z zapytaniem dotyczącym kwestii określonych w Regulaminie lub niniejszej Polityce prywatności na adres e-mail rodo@stapar.pl
 3. Administrator oświadcza i zapewnia, że przetwarzane przez niego dane są:
   •  przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty („zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”),
   •  zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami („ograniczenie celu”),
   •  adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane („minimalizacja danych”),
   •  prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane („prawidłowość”),
   •  przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane („ograniczenie przechowywania”),
   •  przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych („integralność i poufność”).
   • Administrator informuje, iż funkcjonuje u niego system ochrony danych celem ich ochrony, na który składają się: szyfrowanie danych, SSL, firewalle, autoryzowany dostęp fizyczny i dostęp do informacji. Skuteczność zabezpieczeń zależy również od Użytkownika i od stosowanych się do zasad określonych w Regulaminie. Użytkownik zobowiązany jest do nieudostępniania haseł do serwisu osobom trzecim.

VI. Powierzenie danych osobowych i ich pochodzenie

 1.  Użytkownik samodzielnie rejestruje konto w Sklepie i podaje dane niezbędne do jego założenia.
 2.  Administrator umożliwia pobranie danych niezbędnych do założenia konta w Sklepie w postaci imienia, nazwiska, e-mail oraz hasła dostępowego odpowiednio z konta Facebooku i późniejsze logowanie się do Sklepu za pośrednictwem Facebooka a Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z tej formy logowania.
 3.  Administrator może przekazywać dane osobowe celem realizacji umowy sprzedaży następującym podmiotom:
  1.  firmom kurierskim pośredniczącym w dostawie,
  2.  operatorom systemów płatności,
  3.  firmom, przy pomocy których Administrator realizował będzie postępowanie reklamacyjne,
  4.  do podmiotów wyspecjalizowanych w świadczeniu usług masowej wysyłki e-mail, SMS lub MMS, po wyrażeniu zgody Użytkownika na marketing,
  5.  upoważnionym organom administracji państwowej.
 1.  Administrator dobierze podmioty w sposób, który zapewni w możliwie najpełniejszy sposób stosowanie odpowiednich do kategorii danych środków technicznych i organizacyjnych służących ich bezpieczeństwu. W każdym przypadku udostępnienie lub przekazanie danych osobowych odbywa się w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych lub w oparciu o obowiązek prawny.
  Szczegóły: https://www.google.com/analytics/terms/gb.html oraz https://policies.google.com/?
 2.  Sklep sprzedaje produkty, które posiada na własnym magazynie. W ramach obsługi płatności podmiotem przetwarzającym dane jest system płatności online PayU S.A. ul. Grunwaldzka 186 60-166 Poznań, szczegóły https://poland.payu.com/prywatnosc/
 3.  Sklep nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

VII. Czas przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe Użytkownika Serwisu mogą być przechowywane jako:
  1.  dane na koncie Użytkownika – przez okres aktywności konta do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową sprzedaży drogą elektroniczną lub innych roszczeń związanych z funkcjonowaniem Użytkownika w Sklepie
  2.  dane Użytkownika podane w celu realizacji umowy sprzedaży bez zakładania konta w Sklepie do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową sprzedaży drogą elektroniczną,
  3.  dane marketingowe do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych lub wniesienia sprzeciwu marketingowego, a archiwalnie będą przetwarzane pięć lat od momentu wycofania zgody celem wykazania, że taka zgoda miała miejsce w przeszłości,
  4.  dane dotyczące obowiązków podatkowych przez okres wymagany przepisami prawa,
  5.  dane dotyczące realizacji praw konsumenta oraz praw wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych oraz dane dotyczące praw innych osób do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń,
  6.  dane zbierane w celu zapewnienia bezpieczeństwa Sklepu i Użytkowników przez pięć lat lub do zakończenia postępowania związanego z zapewnieniem bezpieczeństwa, jeśli jest to konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa Sklepu i Użytkowników
  7.  dane przetwarzane w celu badania satysfakcji klienta po sprzedaży i pozwalające na jego identyfikację do momentu do utraty ich przydatności dla osiągnięcia celu przetwarzania, jednakże nie dłużej niż rok od momentu ich pozyskania.

VIII. Prawa osób, których dane są przetwarzane

 1. Każda osoba, której dane są przetwarzane przez Administratora ma a) prawo dostępu do swoich danych, prawo sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, oraz prawo przenoszenia danych i ich wydania; prawo do niepodlegania decyzjom podjętym na podstawie zautomatyzowanego przetwarzania danych; prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie na przetwarzanie danych osobowych, jednakże cofnięcie to nie dotyczy przetwarzania którego dokonano przed cofnięciem zgody; prawo wniesienia skargi do organu nadzoru tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Przed wniesieniem skargi Administrator można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych.
 2.  Podanie danych przy rejestracji w Sklepie ma charakter dobrowolny, jednakże brak podania danych uniemożliwi skorzystanie z części funkcjonalności Sklepu.
 3.  Podanie danych przy zakupie produktów w Sklepie ma charakter dobrowolny, jednakże brak podania danych będzie skutkować brakiem możliwości zawarcia umowy sprzedaży produktu.
 4.  Podanie danych przy reklamacji produktu ma charakter dobrowolny, jednakże brak podania tych danych skutkować będzie brakiem możliwości rozpoznania reklamacji.
 5.  Podanie danych osobowych w celach marketingowych ma charakter dobrowolny, a brak podania danych uniemożliwi otrzymanie przez Użytkownika oferty produktów i usług oraz bonusów, rabatów i innych korzyści oferowanych przez Administratora dla odbiorców działań marketingowych.

IX. Polityka Cookies

 1.  W niniejszej Polityce prywatności wprowadzona zostaje Polityka Cookies określająca zasady przechowywania oraz dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika zbieranych za pomocą plików Cookies. Cookies to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, za pomocą których Użytkownik korzysta ze stron internetowych, zapisywane i przechowywane na Urządzeniach końcowych.
 2.  Użytkownik może ograniczyć lub wyłączyć dostęp do plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 3.  Celem jak najlepszego dopasowania witryny Sklepu, wykorzystujemy pliki Cookies, analizujemy zasoby sieci Web oraz korzystamy z wtyczek obsługujących media społecznościowe, co znajduje podstawę w art. 6 par. 1 lit. f RODO. Powyższe gwarantuje przyjazność i funkcjonalność Sklepu dla użytkownika a także łatwość w jego użyciu. Powyższe obejmuje zapisywanie ustawień Użytkownika, wypełnionych formularzy, oraz dopasowanie zawartości do preferencji użytkownika.
 4.  Dzięki Cookies możemy wykorzystać następujące funkcje: zapisywanie produktów umieszczonych w koszyku, zapisywanie danych wprowadzonych do formularza w trakcie składania zamówienia, utrwalenie ustawień takich jak wyniki wyszukiwania, lokalizacja i język, dane do optymalnego wyświetlenia serwisu na urządzeniu Użytkownika, zapamiętanie ustawień przeglądarki, nieudane próby logowania albo rejestracji w celu uniknięcia nadużyć, załadowanie strony internetowej celem jej dostępności, i zapisywanie loginu celem uproszczenia logowania a także rekomendacji pożądanych przez Użytkownika treści, profilowaniu jego preferencji. Możesz w każdej chwili ograniczyć wykorzystanie plików Cookies lub je usunąć co wpłynie na funkcjonalność serwisu. Administrator może korzystać w Sklepie z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia umowy sprzedaży, czy też możliwości korzystania z usług w Sklepie. Efektem korzystania z profilowania w Sklepie może być np. przyznanie danej osobie rabatu, przesłanie kodu rabatowego, przypomnienie o niedokończonych zakupach, przesłanie propozycji Produktu, który może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub też zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty Sklepu. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z otrzymanego w ten sposób rabatu, czy też lepszych warunków i dokonać zakupu w Sklepie. Profilowanie w Sklepie polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na stronie Sklepu np. poprzez dodanie konkretnego Produktu do koszyka, przeglądanie strony konkretnego Produktu w Sklepie, czy też poprzez analizę dotychczasowej historii dokonanych zakupów w Sklepie. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych danej osoby, aby móc jej następnie przesłać np. kod rabatowy. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.
 5.  Administrator zbiera również dane w celach statystycznych i optymalizacji serwisu takich jak: liczba odwiedzających Sklep i rejestracja czasu który spędzają Użytkownicy w konkretnych sekcjach Sklepu.
 6.  W serwisie wykorzystywane są ciasteczka pozostające na urządzeniu Użytkownika podczas korzystania ze Sklepu a także pozostające na urządzeniu użytkownika ciasteczka stałe tak długo jak jest ustawiony dla nich czas życia lub do momentu ich usunięcia przez Użytkownika.
 7.  Sklep prowadzony jest w serwisie ?
 8.  Administrator korzysta z usług marketingowych celem przedstawienia atrakcyjnych ofert Użytkownikowi. W tym celu może prezentować Użytkownikowi reklamy i śledzić reklamy, które Użytkownik już widział celem uniknięcia ich ponownego wyświetlenia, śledzić ilość odsłon witryny sklepu i ilość oraz rodzaj wewnętrznych poleceń wyszukiwania, wysyłać do Użytkownika newsletter po wyrażeniu w tym przedmiocie zgody
 9.  Sklep wykorzystuje następujące narzędzia:
  1.  Google Analytics
   Google Analytics – służy do analizy zasobów sieci. Dostawcą usługi jest Google Ireland Limited z siedzibą Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Narzędzie wykorzystuje ciasteczka, celem analizy sposobu korzystania z witryny przez użytkowników. Informacja przekazywana jest do serwera Google w USA i jest tam przechowywana. Usługa Google Analytics oprócz danych zbieranych przez standardową implementację będzie gromadzić dodatkowe dane o ruchu. Administrator uzyskuje dostęp do funkcji takich jak statystyki i dane odbiorców korzystających z różnych urządzeń. Sklep wykorzystuje również usługę Google Signals, która pozwala na powiązanie w Google Analytics informacji o wizytach z informacjami Google z kont zalogowanych użytkowników, którzy wyrazili zgodę na takie powiązanie na potrzeby personalizacji reklam. Informacje Google obejmują lokalizację użytkownika, jego historię wyszukiwania, historię w YouTube i dane z witryn partnerów Google. Powyższe dane służą do tworzenia zbiorczych, anonimowych statystyk dotyczących zachowania użytkowników na różnych urządzeniach. Administrator potwierdza, że będzie przestrzegać zasad korzystania z Funkcji reklamowych Google, w tym zasad związanych z reklamami o charakterze kontrowersyjnym, oraz uzyska od użytkowników niezbędne uprawnienia i zgody dotyczące wykorzystania prywatnych danych. Administrator zapewnia Użytkownikom dostęp do tych danych i mogą je usuwać na stronie. Administrator będzie przechowywał dane o zdarzeniach za pomocą powyższych funkcji przez dwa miesiące.
   Szczegóły: https://google.com/analytics/terms/gb.html oraz https://policies.google.com/?hl=pl
  2.  LiveChat
   LiveChat – urządzenie, którego właścicielem jest Tidio Poland Sp. z o. o. i Tidio Poland Sp. z o. o. Spółka Jawna, pozwalające na komunikację z Użytkownikiem w czasie rzeczywistym.
   Szczegóły pod adresem: http://tidio.com/privacy-policy/
  3.  Google AdsWords
   Google AdsWords to narzędzie dostarczane przez Google Ireland Ltd. Dostawcą usługi jest Google Ireland Limited z siedzibą Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Google Ads to internetowa usługa reklamowa opracowana przez Google służąca do budowania i zarządzania kampaniami reklamowymi, w której reklamodawcy płacą użytkownikom za wyświetlanie krótkich kopii reklamowych, ofert produktów i treści wideo w sieci reklamowej Google. System opiera się na plikach cookies, a także na słowach kluczowych dla danej reklamy. Powyższe dane wykorzystywane są do umieszczania kopii reklam na stronach, które według algorytmu Google mogą mieć znaczenie.
   Szczegóły: : https://policies.google.com/?hl=pl
  4.  Piksel Facebooka
   Piksel Facebooka to narzędzie dostarczane przez Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia. Ułatwia mierzenie działań klientów, tworzenie grup odbiorców i zapewnia dostęp do narzędzi do optymalizacji. Dzięki temu narzędziu Administrator może określać grupy docelowe reklam na Facebooku, na podstawie częstotliwości odwiedzin strony Sklepu oraz innych aktywności użytkownika i mierzyć skuteczność działań marketingowych po obejrzeniu lub kliknięciu reklamy na Facebooku. Po wywołaniu witryny Piksel Facebook jest zintegrowany bezpośrednio z Facebookiem i może przechowywać plik cookie na Twoim urządzeniu. Jeśli następnie zalogujesz się na Facebooku lub jesteś już zalogowany na Facebooku, Twoja strona zostanie zapisana w Twoim profilu. Zebrane dane użytkownika są dla nas anonimowe, a zatem nie pozwalają nam stwierdzić tożsamości użytkownika. Dane te są jednak przechowywane i przetwarzane przez Facebook, dzięki czemu możliwe jest wyciągnięcie wniosków na temat danego profilu użytkownika. Przetwarzanie danych przez Facebook odbywa się zgodnie z polityką korzystania z danych Facebooka. Jeśli nie jesteś członkiem Facebooka, przetwarzanie danych nie ma na ciebie wpływu.
   Szczegóły: https://facebook.com/business/help/651294705016616.

X. Możliwość dostosowania Cookies

Możliwość zmiany, dostosowania lub wyłączenia w przeglądarce automatycznego wykorzystania cookies w zakresie:

 1.  cookies których wyłączanie uniemożliwi korzystanie z serwisu internetowego
 2.  cookies używanych w celu poprawienia i zoptymalizowania funkcjonowania serwisu sklepu internetowego oraz zapewnienia jego bezpieczeństwa
 3.  cookies marketingowych wykorzystywanych do oceny skuteczności używanej przez właściciela serwisu internetowego komunikacji marketingowej.
 4.  cookies używanych do personalizacji reklamy
 5.  cookies używanych do przetwarzania danych w połączeniu z sieciami społecznościowymi

XI. Wykorzystanie sieci społecznościowych

Ruch na stronę może być również kierowany za pomocą Facebook ADS i Google ADS na skutek prowadzonych reklam w sieciach społecznościowych. Ponadto Sklep wykorzystuje serwisy społecznościowe w celu popularyzacji za pomocą następujących wtyczek:
Przycisk Facebook lubię to/udostępnij, szczegóły: https://facebook.com/privacy/explanation
Przycisk Instagram, szczegóły: https://facebook.com/help/instagram/155833707900388
Przycisk YouTube, szczegóły: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

XII. Niniejsza Polityka prywatności zostaje wprowadzona z dniem 8 listopada 2020 r.

Administrator uprawniony jest do jej zmiany o czym uprzednio powiadomi Użytkownika zamieszczając informację o nowym tekście polityki prywatności i lokując ją na stronie w formie tekstu jednolitego.

Powrót do góry
Poinformujemy Cię, gdy produkt pojawi się w magazynie.
Produkt został dodany do Twojego koszyka