Szukaj

Masz pytanie? Zapraszamy do kontaktu! Sprawdź również nasze kody rabatowe!

I. WPROWADZENIE

Sklep internetowy, www.sklep.stapar.pl (dalej: „Sklep”) prowadzony przez STAPAR Sp z o.o. ul. Studzienna 12/14, 88-100 Inowrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców  Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000521155, posiadającą NIP 562 180 48 26, o kapitale zakładowym w kwocie 50 000,00 zł  (dalej: „Sprzedający”),

 1. Sklep działa pod adresem www.sklep.stapar.pl (dalej: „Strona internetowa”).
 2. Kontakt ze sprzedającym umożliwiony jest za pośrednictwem:
  1. telefonicznym: +48 728 540 958 (Użytkownik może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedającym od poniedziałku do piątku  w godzinach 7-16),
  2. korespondencyjnie pod adresem określonym w pkt 1 powyżej
  3. e-mail sklep@stapar.pl
  4. formularza dostępnego na stronie internetowej Sklepu
 3. Wszelkie reklamacje dotyczące zgodności towaru z umową zawartą ze Sprzedającym rozpatrywane będą poprzez wypełnienie formularza reklamacyjnego udostępnionego na Stronie internetowej.
 4. Sprzedający informuje, że korzystanie z sieci Internet może łączyć się z zagrożeniami związanymi z funkcjonowaniem wirusów, innego szkodliwego oprogramowania lub błędów uniemożliwiających lub utrudniających korzystanie z Serwisu. Pomimo zachowania przez Sklep należytej staranności w zakresie zabezpieczenia Serwisu przed szkodliwym działaniem wirusów, innego oprogramowania lub innego rodzaju błędami, Sklep nie może wykluczyć wystąpienia takich przypadków.
 5. Korzystając z sieci Internet i usług Serwisu, każdy z użytkowników powinien zabezpieczyć swoje urządzenie przed wirusami i innym szkodliwym oprogramowaniem. W szczególności, należy korzystać z aktualnych systemów antywirusowych lub aplikacji podnoszących bezpieczeństwo.
 6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub straty powstałe wskutek przerwy w dostępie do sieci Internet lub serwisu Sklepu (strony Sklepu lub jej funkcjonalności), a także za szkody lub straty powstałe wskutek błędów systemu komputerowego użytkownika spowodowanych przez działanie wirusów lub innego szkodliwego oprogramowania.

II. WYMAGANIA TECHNICZNE

Do korzystania ze Sklepu, w tym do przeglądania dostępnego asortymentu, a także składania zamówień Użytkownik obowiązany jest posiadać:

 1. komputer lub inne urządzenie mobilne z dostępem do sieci Internet i odpowiednim oprogramowaniem służącym do przeglądania jej zasobów, w tym przeglądarką internetową Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Microsoft Edge w aktualnej wersji oraz urządzenie umożliwiające prawidłowe wypełnienie formularzy elektronicznych,
 2. aktywne konto poczty elektronicznej,
 3. włączoną obsługa plików cookies w zakresie umożliwiającym złożenie zamówienia.

III. INFORMACJE OGÓLNE O TOWARACH i CENACH

 1. Wszystkie ceny towarów zamieszczonych na Stronie internetowej Sklepu (w tym m.in. cechy podane w opisie, przeznaczenie, zastosowanie) nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, dalej: Kodeks cywilny) a są jedynie informacją handlową kierowaną do Użytkownika.
 2. Ceny dotyczące poszczególnych towarów, zamieszczone na Stronie internetowej Sklepu są cenami brutto i wyrażone są w walucie polskiej (PLN).
 3. Ceny poszczególnych towarów obowiązują do momentu wyczerpania zapasów magazynowych.
 4. Dokonując zamówienia w Sklepie Sprzedającego, Użytkownik składa ofertę kupna wybranego przez siebie Towaru (towarów) za cenę i o cechach wskazanych w jego opisie. Cena wraz z opisem towaru (towarów) mają charakter wiążący w momencie zatwierdzenia przez Sprzedającego zamówienia.

IV .ZMIANA CENY, PROMOCJA I WYPRZEDAŻ

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do:
  • zmiany cen towarów zamieszczonych na Stronie internetowej Sklepu,
  • umieszczania na Stronie internetowej nowych towarów,
  • wycofywania ze Strony internetowej wybranych przez siebie towarów,
  • zamieszczania na Stronie internetowej Sklepu informacji o planowanych akcjach promocyjnych tj. ustaleniu na poszczególne towary cen niższych od cen rynkowych, obowiązujących promocjach oraz odwołaniu akcji promocyjnych, w tym do wprowadzania zmian w obowiązujących promocjach,
  • zamieszczania na Stronie internetowej Sklepu informacji o wyprzedażach.

przy czym uprawnienia Sprzedającego określone w lit. a), c) i d) niniejszego ustępu nie dotyczą zamówień złożonych przez Użytkownika przed datą wejścia w życie planowanej przez Sprzedawcę zmiany cen towarów lub informacji o planowanych akcjach promocyjnych, obowiązujących promocjach oraz odwołaniu akcji promocyjnych, w tym do wprowadzania zmian w obowiązujących promocjach.

 1. W przypadku towarów objętych akcją promocyjną, lub znajdujących się na wyprzedaży, zamówienia realizowane będą według kolejności otrzymanych, opłaconych i potwierdzonych zamówień na te towary.

V. OŚWIADCZENIE SPRZEDAJĄCEGO

 1. Towary sprzedawane przez Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu są nowe, objęte gwarancją producent
 2. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby towary zamieszczone przez niego na Stronie internetowej Sklepu, pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi.
 3. Na wypadek niedostępności całości lub części towaru, na które Użytkownik złożył zamówienie, Sprzedający niezwłocznie (tj. przed potwierdzeniem przyjęcia zamówienia) poinformuje o tym Użytkownika. Z kolei w przypadku uiszczenia przez Użytkownika zapłaty za zamówiony towar przed poinformowaniem przez Sprzedającego o braku dostępności zamówionego towaru – Sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy wskazany przez Użytkownika – wartości całego złożonego przez Użytkownika zamówienia, lub zaproponuje Użytkownikowi inny towar.

VI. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia w Sklepie Sprzedającego można składać:
  1. telefonicznie (patrz pkt. I ppkt. 3 lit. a),
  2. poprzez Stronę internetową Sklepu Sprzedającego – za pomocą formularza zamówienia.
 2. W przypadku zamówień dokonywanych poprzez Stronę internetową – zamówień można dokonywać po uprzednim zarejestrowaniu się i założeniu Konta lub bez rejestracji.
 3. Składając zamówienie, Użytkownik obowiązany jest do wskazania następujących danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu na który powinien być dostarczony zamówiony towar, adresu e-mail, a także telefonu kontaktowego, a po wyrażeniu zgody „daty urodzenia”. Dane przekazane przez Użytkownika traktowane są jako dane prawdziwe.
 4. W celu złożenia zamówienia poprzez Stronę internetową należy:
  • Zalogować się do Sklepu (opcjonalnie) lub skorzystać z możliwości złożenia zamówienia bez rejestracji,
  • Wybrać towary, którymi zainteresowany jest Użytkownik, które jednocześnie stanowić będą przedmiot zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „dodaj do koszyka”, a następnie podążać za formularzem,
  • wypełnić formularz zamówienia poprzez zamieszczenie w nim danych określonych w pkt 3 powyżej), wybrać rodzaj przesyłki (tj. sposób dostarczenia towaru),
  • kliknąć przycisk “Podsumowanie” lub kliknąć przycisk “Kupuję i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
  • wybrać dostępny sposób płatności i opłacić zamówienie w określonym terminie

Użytkownik, który chce dokonać zakupu wybranych przez siebie towarów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (Przedsiębiorca), poza danymi określonymi w pkt 3 powyżej, obowiązany jest do zaznaczenia w formularzu zamówienia „Chcę otrzymać fakturę VAT” – oraz podać nazwę firmy, siedziby wraz z numerem NIP. W związku z powyższym, Sprzedający wystawi Użytkownikowi stosowną fakturę VAT, stanowiącą dokument potwierdzający Sprzedaż zamówionych towarów. Sprzedający w przypadku odebrania zamówienia od Użytkownika zobowiązuje się do przesłania komunikatu elektronicznego (lub poinformowania drogą telefoniczną) o otrzymaniu zamówienia, i potwierdzeniu zamówienia złożonego przez Użytkownika. Każde zamówienie (w tym również telefoniczne) wymaga potwierdzenia w formie elektronicznej. Z chwilą potwierdzenia przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia do realizacji – umowę pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedającym uważa się za zawartą. Użytkownikowi, w związku z zakupionym przez niego towarem (uprzednio wybranym na Stronie internetowej Sprzedającego) zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Strony umowy dopuszczają możliwość przesłania faktury VAT drogą elektroniczną. Faktura wystawiona przez Sprzedającego w formie elektronicznej (format pdf), zostanie przesłana Użytkownikowi na wskazany przez niego adres mailowy, po wyrażeniu zgody na formę elektroniczną. W innym wypadku zostanie wysłana w formie papierowej. Sprzedający może odmówić Użytkownikowi przyjęcia zamówienia do realizacji na wypadek uznania, że realizacja zamówienia nie jest możliwa z przyczyn obiektywnych.

VII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Użytkownik, będący Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego może w terminie 14 dni od dnia od objęcia towaru w posiadanie ( a w przypadku gdy obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od dnia objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części) – odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem płatności zwracanych w przypadku wyboru przez Użytkownika innego niż najtańszy sposób dostawy towaru oraz bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy (chyba że Sprzedający zgodził się je ponieść na co istnieje potwierdzenie w formie mailowej).
 2. Użytkownik może odstąpić od umowy, składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór zamieszczony został na Stronie internetowej Sklepu. Oświadczenie może zostać przesłane do Sprzedającego w formie skanu (na którym będzie znajdował się własnoręczny podpis Użytkownika) drogą mailową lub drogą korespondencyjną na adres Sprzedającego wskazany w pkt I ppkt 1 niniejszego Regulaminu.
 3. Do zachowania terminu na złożenie przez Użytkownika oświadczeniu o odstąpieniu od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie przesłać Użytkownikowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
 6. W przypadku odstąpienia przez Użytkownika od umowy, Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od umowy, zwrócić Użytkownikowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla Użytkownika z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze towar od Użytkownika, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Użytkownika do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Użytkownika dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Użytkownik ma obowiązek zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dnia od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
 8. Użytkownik ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru, chyba że Sprzedający zgodził się je ponieść lub nie poinformował Użytkownika o konieczności poniesienia tych kosztów.
 9. Sprzedający jest zobowiązany do odebrania towaru na swój koszt, gdy ze względu na charakter towaru, Użytkownik nie może go odesłać w zwykły sposób pocztą.
 10. Zwracany przez Użytkownika towar (w związku z odstąpieniem przez Użytkownika od umowy) musi zostać zwrócony w formie kompletnej, tj. musi być przede wszystkim zdatny do użycia. Użytkownik zobowiązuje się ponadto, by towar skierowany do zwrotu był zabezpieczony w taki sposób, który uniemożliwi jego uszkodzenie podczas transportu.
 11. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru, chyba że Sprzedający nie poinformował Użytkownika o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287).
 12. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia do umowy w szczególności w odniesieniu do umów:
  1. w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Użytkownika lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  2. w których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  3. w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

VIII. PŁATNOŚCI

 1.  Kupujący zobowiązany jest do dokonania płatności na rzecz Sprzedającego, po potwierdzeniu przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia. Płatności należy dokonać w ciągu 48h od chwili potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego. W razie braku dokonania przez Kupującego płatności w powyższym terminie 48h,  Sprzedający dodatkowo wezwie Kupującego do zapłaty w terminie 3 dni od dnia wezwania z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. W razie odstąpienia od umowy, uważa się ją za niezawartą. Odstąpienie od umowy Sprzedającego nie ogranicza ustawowych uprawnień Konsumenta, w tym prawa odstąpienia przez Kupującego od umowy sprzedaży zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Płatność za zamówienie w sklepie dokonywana jest poprzez system płatności online PayU, na który Strona internetowa przekierowuje przy realizacji zamówienia. Realizacja płatności w tym systemie odbywa się zgodnie z Regulaminem dokonywania płatności w Serwisie PayU. Kupujący nie jest obciążony jakimikolwiek kosztami z tego tytułu. Płatność ta dostępna jest na stronie Sklepu w zakładce przy realizacji zamówienia.
 3. Przy towarach, dla których nie jest wymagane potwierdzenie zamówienia przez Sprzedającego (o ile Sprzedający wprowadzi do oferty takie zamówienia wyraźnie to zaznaczając), płatności należy dokonać wraz z zamówieniem. W razie braku takiej płatności dokonanej wraz z zamówieniem, zamówienie nie jest skutecznie złożone.
 4. Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę zakupionego towaru i zapłacić za koszty wybranego transportu a także zapłacić za ewentualne inne koszty związane z innymi świadczeniami nabywanymi wraz z towarem.
 5. Po dokonaniu płatności Sprzedający rozpoczyna realizację zamówienia.
 6. Za moment dokonania płatności uważa się moment, w którym doszło do pozytywnego wyniku autoryzacji za pośrednictwem systemu PayU.

IX. MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI

 1. Sprzedający informuje, że począwszy od dnia 1 listopada 2019 r. istnieje obowiązkowy Mechanizm podzielonej płatności.
 2. Mechanizm podzielonej płatności znajduje obowiązkowe zastosowanie w przypadku  transakcji zakupu towarów, które łącznie spełniają poniższe warunki:
  • nabywcą towaru jest podatnik VAT,
  • wartość brutto kwoty należności wskazanej na fakturze przekracza 15 tys. zł lub stanowi równowartość tej kwoty oraz
  • przynajmniej jednym z nabytych towarów wymienionych na fakturze jest towar wskazany w załączniku nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm., dalej: „ustawa o VAT”).

Zastosowanie Mechanizmu podzielonej płatności polega na tym, że:

 • zapłata kwoty VAT wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek VAT Sprzedającego,
 • zapłata całości kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej faktury dokonywana jest na rachunek bankowy albo rachunek w mBank, dla których jest prowadzony rachunek VAT Sprzedającego.

Zapłata z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności stosowana jest przez Użytkownika będącego podatnikiem podatku VAT (dalej: „Podatnik”) i dokonywana jest w złotych polskich przy użyciu komunikatu przelewu udostępnionego przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, przeznaczonego do dokonywania płatności w mechanizmie podzielonej płatności, w którym podatnik wskazuje:

 • kwotę odpowiadającą całości albo części kwoty podatku wynikającej z faktury, która ma zostać zapłacona w mechanizmie podzielonej płatności;
 • kwotę odpowiadającą całości albo części wartości sprzedaży brutto;
 • numer faktury, w związku z którą dokonywana jest płatność;
 • numer, za pomocą którego dostawca towaru lub usługodawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku.

Płatności za faktury będą dokonywane na rachunek bankowy zawarty w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT. Zastosowanie Mechanizmu podzielonej płatności, polega na oznaczeniu faktur wyrażeniem „mechanizm podzielonej płatności”. Mechanizmu podzielonej płatności nie stosuje się do transakcji zawieranych przez konsumentów. W przypadku gdy Podatnik, mimo ciążącego na nim obowiązku uregulowania kwoty podatku VAT wynikającej z faktury za zakup towaru wymienionego w załączniku nr 15 do ustawy o VAT – ureguluje kwotę podatku VAT wynikającą z przedmiotowej faktury VAT w inny sposób niż za pomocą mechanizmu podzielonej płatności – podlegać on będzie odpowiedzialności zarówno podatkowej jak i karno-skarbowej. W razie gdyby system online PayU nie obsługiwał mechanizmu podzielonej płatności, Sprzedający zamieści na stronie formę płatności za pomocą tradycyjnego przelewu.

X. DOSTAWA TOWARU

 1. Zamówione przez Użytkownika towary dostarczane są przez Sprzedającego na terytorium Unii Europejskiej.
 2. Czas realizacji zamówienia złożonego przez Użytkownika zawiera: czas niezbędny na wysyłkę towaru oraz czas dostawy, przy czym:
  • czas wysyłki towaru zajmuje od 24 godzin (chyba, że Sprzedający uprzednio poinformuje Użytkownika o dłuższym czasie wysyłki),
  • czas dostawy uzależniony jest od rodzaju przesyłki, przewoźnika oraz adresu Użytkownika.

Dostawa towaru dokonywana jest na podstawie ubezpieczonej przesyłki, przy czym Sprzedający zastrzega sobie prawo wyboru oraz zmiany formy kurierskiej. Wraz z przekazaniem przesyłki określonej firmie kurierskiej Użytkownik jest o tym powiadamiany za pomocą wysłania na jego adres mailowy informacji w tym zakresie oraz za pomocą przesłania mu wiadomości SMS. Użytkownik ma możliwość śledzenia przesyłki za pomocą linku udostępnionego przez Sprzedawcę drogą mailową lub za pomocą wiadomości SMS przesłanej do Użytkownika. Koszt dostawy towaru pokrywa Użytkownik. W momencie dostawy przez Kuriera zamówionego przez Użytkownika towaru, Użytkownik powinien (w obecności Kuriera) sprawdzić stan towaru oraz jego zgodność ze złożonym uprzednio zamówieniem. Użytkownik ma prawo odmówić przyjęcia towaru, w przypadku gdy jego stan budzi jakiekolwiek zastrzeżenia. Na wypadek stwierdzenia uszkodzenia towaru po przyjęciu przesyłki, Użytkownik powinien w obecności Kuriera sporządzić protokół szkody, który swym zakresem obejmować będzie opis uszkodzenia. Na wypadek dostrzeżenia przez Użytkownika uszkodzeń przesyłki po odjeździe kuriera, Użytkownik powinien niezwłocznie skontaktować się z firmą kurierską, która dostarczyła przesyłkę i zażądać przyjazdu kuriera celem sporządzenia protokołu szkody. Wraz z przyjęciem towaru, Użytkownik obowiązany jest do potwierdzenia jego odbioru.

XI. GWARANCJA I REKLAMACJE

Gwarancja

 1. Każdy towar sprzedawany w sklepie internetowym jest nowy i objęty gwarancją producenta (dalej: Gwarant).
 2. O czasie gwarancji decyduje rodzaj produktu. Czas ten widnieje na produkcie.
 3. W oświadczeniu gwarancyjnym zawarte są obowiązki Gwaranta i prawa Kupującego w przypadku, gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości, które zapewnia oświadczenie a także zawiera podstawowe informacje niezbędne do wykonania gwarancji m.in. imię i nazwisko lub nazwę i adres Gwaranta lub jego przedstawiciela na ternie RP, czas trwania i terytorialny zasięg gwarancji, uprawnienia przysługujące w razie stwierdzenia wady. Oświadczenie zawiera również informację, iż gwarancja nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Kupującego z rękojmi.
 4. Autoryzowane punkty serwisowe Gwaranta znajdują się na stronie internetowej Gwaranta lub w wydanym oświadczeniu gwarancyjnym.

Rękojmia, reklamacje i oświadczenia

 1. Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia zakupionego towaru (rzeczy) bez wad. Odpowiedzialność Sprzedającego za wady rzeczy oparta jest na zasadach rękojmi za wady.
 2. Jeżeli Kupujący stwierdzi, że towar posiada wady fizyczne może, zgodnie z Kodeksem cywilnym, korzystać ze świadczeń gwarancyjnych  przyznanych przez Gwaranta lub wszcząć postępowanie z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego, w razie gdy Gwarant ponosi odpowiedzialność za towar albo złożyć Sprzedającemu reklamację w ramach rękojmi za wady.
 3. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 4. Reklamacja usług przy składaniu zamówienia na stronie Sklepu, w szczególności błąd w naliczeniu kosztów, błąd w dostawie towaru można składać mailowo na adres sklep@stapar.pl bądź poprzez formularz reklamacyjny na stronie internetowej Sprzedającego  w zakładce Zwroty i reklamacje.
 5. Informacja o rozpoznaniu reklamacji przekazanej Sprzedającemu zawiera rozstrzygnięcie reklamacji i uzasadnienie jej uwzględnienia lub odmowy uwzględnienia. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni roboczych.
 6. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady z rękojmi wyłącznie w przypadku stwierdzenia wady przed upływem lat dwóch od dnia wydania towaru.
 7. Kupujący będący konsumentem może złożyć skargę poprzez unijną platformę internetową ODR,  pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ a także ma prawo skierowania sprawy do rozpatrzenia przez miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów albo może zasięgnąć informacji we właściwej miejscowo Federacji Konsumentów.
 8. Kupujący nie musi wkraczać na drogę sądową w razie odmowy uwzględnienia reklamacji przez Sprzedającego, albowiem Sprzedający podejmie niezbędne działania polegające na umożliwieniu zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony, działania polegające na przedstawieniu stronom propozycji rozwiązania sporu, działania polegające rozstrzygnięciu sporu i narzuceniu stronom jego rozwiązania. Wszczęcie  pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich nastąpi na wniosek konsumenta. Postępowanie prowadzone jest przez podmioty wpisane do rejestru prowadzonego przez Prezesa UOKiK.
 9. Podmiot uprawniony do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu z Konsumentem, zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich:
  1. prowadzi stronę internetową umożliwiającą łatwy dostęp do informacji dotyczących prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich i pozwalającą na złożenie wniosku o wszczęcie tego postępowania i przekazanie dokumentów, które powinny być dołączone do tego wniosku w postaci elektronicznej;
  2. udostępnia informacje dotyczące postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich stronom tego postępowania za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w pkt 1, a na ich wniosek – na trwałym nośniku;
  3. umożliwia wnoszenie wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich i przekazanie dokumentów, które powinny być dołączone do tego wniosku w postaci papierowej na zasadach określonych w regulaminie o którym mowa w w/w ustawie tj. regulaminie podmiotu uprawnionego do prowadzenia postępowania pozasądowego;
  4. umożliwia wymianę informacji między stronami postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub przesyłką pocztową na zasadach określonych w regulaminie.
  5. Na stronie internetowej, o której mowa w ust. 1 pkt 1 w/w przepisu, podmiot uprawniony umieszcza również adres strony internetowej Komisji Europejskiej, na której publikowany jest wykaz podmiotów prowadzących postępowania pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich zgłoszonych Komisji Europejskiej przez państwa członkowskie Unii Europejskiej.

XIII. POZOSTAŁE REGULACJE

 1. Zdjęcia towarów, które zamieszczone są na Stronie internetowej Sprzedającego – mogą odbiegać od rzeczywistego wyglądu towaru, co może być spowodowane jakością sprzętu za pomocą którego oglądane są towary.
 2. Zarówno towary jak i ich nazwy zamieszczone na Stronie Internetowej Sprzedającego – stosowane są tylko i wyłącznie w celach identyfikacyjnych
 3. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są w języku polskim.
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu, tj. w szczególności: na wypadek zmiany obowiązujących przepisów prawa, zmiany sposobów płatności oraz dostawy określonych towarów – w zakresie w jakim ww. zmiany wpływają na realizację treści niniejszego Regulaminu. Zmiany regulaminu wchodzą w życie w terminie 7 dni od opublikowania ich w ramach Strony Internetowej.
 5. Użytkownik korzystający ze Strony internetowej Sprzedającego obowiązany jest do nie zamieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym.
 6. Z uwagi na obowiązek dbania o bezpieczeństwo ochrony danych przekazanych Sprzedającemu przez Użytkownika, zasady zachowania prywatności oraz ochrony danych osobowych, zostały zawarte w Polityce prywatności, która dostępna jest na Stronie internetowej Sprzedającego w zakładce polityka-prywatnosci.
 7. Do składania zamówień w Sklepie Sprzedającego obowiązkowe jest uprzednie zaakceptowanie przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
 8. Sprzedający udostępnia niniejszy Regulamin na Stronie internetowej oraz w wersji pisemnej pod adresem Sprzedającego określonym w pkt I ppkt 1 niniejszego Regulaminu.
 9. Integralnym elementem niniejszego regulaminu jest Polityka prywatności zamieszczona na stronie internetowej Sprzedającego. W razie rozbieżności interpretacyjnych pomiędzy niniejszym Regulaminem a Polityką prywatności, ze względu na moc obowiązywania prawa UE, pierwszeństwo ma Polityka prywatności.
 10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności: przepisy RODO, Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
 11. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z regulaminem jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny. Niniejsze postanowienie nie narusza praw konsumentów wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa państwa stałego ich zamieszkania. W przypadku użytkowników niebędących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, jurysdykcję posiada sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedającego.
 12. Regulamin wchodzi w życie dnia 01 Luty 2021 r.
Powrót do góry
Poinformujemy Cię, gdy produkt pojawi się w magazynie.
Produkt został dodany do Twojego koszyka